Zasady i warunki zakupu produktów na stronie

www.ProsperujJakoCoach.pl

Niniejsze zasady i warunki zakupu (zwane dalej „Regulaminem” lub „Umową”) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska (POLITYKA PRYWATNOŚCI Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska., „my”, „nam” lub „nas” ) a Użytkownikiem („Użytkownik”/”Klient”, Ty, Tobie, Ciebie) i dotyczą zakupu produktów oferowanych na stronie www.ProsperujJakoCoach.pl

Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności („Polityka Prywatności” określona na stronie internetowej oferującej Produkty) są zbiorczo określane jako „Umowa”. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między tymi dokumentami w odniesieniu do zakupu, niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo i stanowi dokument nadrzędny.

Sklep internetowy ProsperujJakoCoach.pl, dostępny pod adresem internetowym www.ProsperujJakoCoach.pl, prowadzony jest przez Małgorzatę Żukowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą POLITYKA PRYWATNOŚCI Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska, pod adresem: Świętojańska 18/1 l 5, 15-277 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 542 314 01 36, REGON 200401773.

Poniższe akapity zawierają istotne, wiążące postanowienia. Wpływają one na Twoje prawa. Przeczytaj je…

Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska, ul. Świętojańska 18/1 lok 5, 15-277 Białystok,

NIP 542 314 01 36, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Definicje
Sprzedawca

Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska, ul. Świętojańska 18/1 lok 5, 15-277 Białystok,

NIP: 542 314 01 36, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Klient/Użytkownik
Każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
Sklep
Ssklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ProsperujJakoCoach.pl
Regulamin
Niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez nas sprzedaży towaru i usługi za pośrednictwem Sklepu
Konto klienta
Konto, gdzie gromadzone są Twoje dane i możesz dokonywać ich aktualizacji oraz informacje o złożonych przez Ciebie Zamówieniach w Sklepie
Formularz rejestracji
Formularz umożliwiający utworzenie Konta
Produkt
Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (towar) lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub świadczenia (w tym dostęp do internetowej platformy edukacyjnej; kursy on-line, konsultacje, kursy e-mailowe) między Klientem a Sprzedawcą
Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
Dane kontaktowe
kontakt
 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę, na stronie ProsperujJakoCoach.pl
 2. Adres Sprzedawcy: ul. Świętojańska 18/1 lok. 5, 15-277 Białystok
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: margaret@prosperujjakocoach.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 692 689 511
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27 1050 1823 1000 0092 7157 9212.
 6. Możesz porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Możesz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w robocze dni tygodnia godzinach 9-16
Ceny i zasady płatności
ceny i zasady płatności

Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Dostępną formą płatności są:

PayPal, Przelewy24, przelewy na konto, płatność kartą debetową/kredytową, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zakładanie konta w sklepie
Aby założyć konto w Sklepie,
 1. wypełnij Formularz rejestracji, (podając nazwę użytkownika, hasło, imię i nazwisko, adres e-mailowy), zaakceptuj treść niniejszego Regulaminu oraz wyraź zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Utworzenie konta pozwala na swobodny do niego dostęp i składanie zamówień w dowolnym czasie bez konieczności ponownej rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Masz możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, wysyłając do nas stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. 2

Składanie zamówienia
W celu złożenia zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt do zakupu i kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 3. wybrać bank, za pomocą którego płatność zostanie dokonana.

Z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży

Wykonanie umowy sprzedaży
Zawarcie Umowy Sprzedaży między...
 1. Tobą a nami następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia.
 2. Jesteś obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.
 3. Produkt, a w szczególności usługa polegająca na szkoleniach/kursach on-line będą świadczone w terminach, miejscu i sposobie podanym przy opisie produktu.

Tylko jedna osoba może uzyskać dostęp i korzystać z Produktów. Nie możesz udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Udostępnianie tych danych osobom trzecim jest surowo zabronione i podlega tym samym konsekwencjom jak przy naruszeniach własności intelektualnej

Informacja o kosztach 

Informacja o wszystkich kosztach towarów i usług, w tym również o kosztach dostawy.

Koszty dostawy:

Kurier – 17,22 zł ; paczkomat – 14,76 zł ;

Odstąpienie od umowy i zwroty
Odstąpienie od umowy i zwroty

Produkty materialne:

 1. W terminie 14 dni możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu materialnego (np. książki) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Ci Produktu lub wskazanej przez Ciebie osobie (innej niż przewoźnik).
 3. Możesz odstąpić od Umowy, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na nasz adres e-mail lub przez złożenie oświadczenia na naszej stronie internetowej – dane kontaktowe zostały określone w pkt. 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.
 6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
 8. Odeślij Produkt na nasz adres podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli odeślesz Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Odstąpienie od umowy:
1. Konsument oraz POCK (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym), który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub POCK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub POCK potwierdzenie otrzymania zgody zgodnie z art. 15 ust. 2 albo zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Termin ubiegania się o zwrot pieniędzy. Aby kwalifikować się do otrzymania zwrotu, należy wysłać prośbę o zwrot do godziny 16:00 czternastego dnia od chwili zakupu Produktu. Jeżeli zamawiasz Produkt, to naszym życzeniem jest, abyś zaczął z niego korzystać. Jeśli nie planujesz rozpoczęcia pracy i przetestowania Produktu od razu po zakupie, to powinieneś upewnić się, że jest to dobra inwestycja, ponieważ termin zwrotu nie może ulec zmianie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, a Ty zostałeś poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo odstąpienia od Umowy,
 2. o dostarczenie treści cyfrowych lub produktów niematerialnych (np. kurs online), które nie są zapisane na nośniku materialnym. Dotyczy to kursów online SPECJALIZACJA COACHINGOWA i WYSTARTUJ JAKO COACH oraz programu online PROSPERUJ JAKO COACH. Ponadto, jeżeli zakupiłeś taki produkt z opcją opłat ratalnych (miesięcznych), to nie przysługuje Ci prawo do rezygnacji z uiszczenia wszystkich rat przewidzianych dla danego produktu, nawet jeżeli decydujesz się na nieuczestniczenie w programie po jego rozpoczęciu. Wynika to z tego, że kupujesz dany produkt jako całość (np. roczny lub 5-miesięczny program), a nie jako miesięczną subskrypcję, z której możesz zrezygnować. Dlatego zachęcamy do przemyślanego wstępowania do programów i kursów online.

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Konsument ma prawo zgłosić reklamację podając powód reklamacji w Formularzu reklamacyjnym – załącznik do Regulaminu. W ciągu 2 tygodni zostanie podjęta decyzja i dokonany zwrot, jeśli powód reklamacji będzie uzasadniony.
Dane osobowe
Kto jest administratorem danych osobowych?
 1. To my jesteśmy administratorem danych osobowych naszych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez nas za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klienci wyrażą na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, udostępniamy zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki.
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępniamy zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

Własność intelektualna

Zgadzasz się, że Produkt zawiera zastrzeżone informacje i materiały, takie jak filmy video, zajęcie programowe, plany lekcji, moduły szkoleniowe, zdjęcia, oprogramowanie, tekst, grafikę, obrazy i nagrania dźwiękowe (zwane „Zawartość Produktu”), które są własnością Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska i/lub naszych licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej. Powielanie, udostępnianie lub przesyłanie jakichkolwiek zawartości produktu, w tym wszelkie udostępnianie przez serwisy społecznościowe, jest uznawane za kradzież i Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska będzie ścigać takie wykroczenia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Momentum Coaching – Małgorzata Żukowskaoferuje produkty wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, a Ty zgadzasz się, że nie będziesz używać żadnej zawartości produktu w jakikolwiek inny sposób niż zgodnie z niniejszą Umową. Zobowiązujesz się nie używać zawartości produktu w sposób, który stanowi naruszenie praw Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska lub który nie został autoryzowany przez Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska. W szczególności nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, przekazywać, wynajmować, wypożyczać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, wykorzystywać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub jakiekolwiek media (łącznie z emailem i innymi elektronicznymi środkami przekazu) jakiejkolwiek zawartości produktu. Możesz jednak pobierać i/lub wydrukować jedną kopię poszczególnych materiałów kursu do swojego osobistego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem, że zachowuje w stanie nienaruszonym wszelkie prawa autorskie i inne zastrzeżenia.

Dla całkowitej jasności: bądź świadomy, że nie możesz tworzyć dzieł pochodnych, przewodników do Produktu, materiałów marketingowych lub biznesowych, materiałów źródłowych, własności intelektualnej, stron internetowych, blogów, treści internetowych lub innych dzieł, które pogwałcają prawa autorskie Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska i/lub naszych licencjonodawców. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do produktów i zawartości produktu (w tym opracowywania treści, komentarze, linki do innych zasobów internetowych i opisów tych zasobów) są własnością Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska i/lub naszych licencjodawców, którzy zastrzegają sobie wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały. Korzystanie z produktów, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w TEJ UMOWIE, jest surowo zabronione i naruszają WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska i/lub naszych licencjodawców i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, w tym ewentualnym odszkodowaniom pieniężnym za naruszenie praw autorskich i innych.

Pamiętaj też, że treści produktów możesz używać tylko dla siebie, a nie możesz tego uczyć.

Znaki towarowe, znaki usługowe oraz logo Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska („Znaki towarowe”) używane i wyświetlane w naszych Produktach są własnością Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska Nazwy innych firm, ich produktów i usług stosowane i wyświetlane w Produkcie mogą być znakami towarowymi lub znakami usług, które są własnością innych (dalej „Znaki towarowe innych firm” lub wspólną własności dzieloną przez Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska („Znaki”). Żadnych z postanowień niniejszego Regulaminu nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody określonej dla każdego takiego wykorzystania. Zastosowanie znaków towarowych jako część linku do lub z dowolnej witryny jest zabronione, chyba że zastosowanie takiego związku jest zatwierdzone wcześniej przez nas w formie pisemnej. Jakiekolwiek korzyści odniesione przez nielegalne użycie naszych Znaków będą rekompensowane na korzyść Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska.

Materiały i strony internetowe należące do firm i osób trzecich
Jako udogodnienie dla Ciebie...

Produkty Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska mogą zawierać linki do materiałów i stron internetowych osób trzecich. Te linki do materiałów i stron internetowych osób trzecich nie są integralną częścią Produktów i mogą zostać wycofane lub rozwiązane w dowolnym czasie bez powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska. Zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny/a za wszystkie płatności zobowiązań związanych z korzystaniem z jakichkolwiek materiałów i stron internetowych osób trzecich. Ponadto zgadzasz się, że Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska nie jest odpowiedzialne za sprawdzanie lub ocenianie zawartości lub dokładności jakichkolwiek materiałów i stron internetowych osób trzecich, nie gwarantuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za użycie tych materiałów, stron internetowych, produktów lub usług. Zgadzasz się również, że nie będziesz stosować żadnych materiałów i stron internetowych osób trzecich w sposób, który mógłby naruszyć prawa jakiejkolwiek trzeciej strony oraz że Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie materiałów i stron internetowych osób trzecich

Zastrzeżenie
Zastrzeżenie

Produkty są dostępne w takiej wersji, jaka jest oferowana w chwili zakupu i w miarę dostępności.

Podjęliśmy starania, by nasze programy lub inne materiały oraz treści zawarte w każdym z naszych Produktów, na stronach internetowych, w filmach, newsletterach, treściach bloga, programach, kursach pomogły Ci rozwinąć biznes i poprawić Twoje życie. Jednakże Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska nie gwarantuje, że samo tylko korzystanie z naszych produktów, pomysłów, narzędzi, strategii lub zaleceń i treści naszych stron internetowych przyniesie/zapewni Ci zyski.

WYRAŹNIE POTWIERDZASZ, że wykorzystanie lub niemożność wykorzystania Produktów podejmujesz na własne ryzyko. Dokonując zakupu akceptujesz, zgadzasz się i rozumiesz, że ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje postępy i wyniki z udziału w Produkcie oraz to, że nie oferujemy żadnych gwarancji dotyczących zarobków, zysków, wyników marketingowych lub wyników jakiegokolwiek rodzaju. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje, działania i swój biznes, a są one zależne od osobistych czynników, w tym, ale nie koniecznie WYŁĄCZNIE, od Twoich umiejętności, wiedzy, zdolności, poświęcenia, przedsiębiorczości, środowiska, doświadczenia i sytuacji finansowej, aby wymienić tylko kilka. Nie OFERUJEMY porad prawnych, medycznych, psychoterapeutycznych lub finansowych

Prawo
Zawierając niniejszą Umowę w Polsce zgadzamy się, że ważność, interpretacja i skutki prawne niniejszej Umowy, jak również wszelkie spory pomiędzy nami będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym z Polsce bez względu na konflikty zasad prawnych, które narzucają stosowanie prawa innej jurysdykcji
Ograniczenie odpowiedzialności

Roszczenia wynikające z jakiejkolwiek GWARANCJI, umowy lub prawa zwyczajowego nie będą pociągały do odpowiedzialności prawnej właścicieli lub partnerów Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska, członków zarządu, pracowników, firm stowarzyszonych, wykonawców, licencjodawców, następców. Jakiekolwiek roszczenie ze strony Użytkownika jest ograniczone jedynie do opłat wniesionych na poczet zakupu danego Produktu

Wiążąca moc umowy
Niniejszy Regulamin jest wiążący i działa na korzyść następców, spadkobierców, wykonawców, przedstawicieli, administratorów dopuszczonych przez każdą ze stron. Możemy przekazać następcom tę Umowę w dowolnym czasie i bez powiadamiania. Klient nie ma prawa do cesji niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób. Produkty są niezbywalne i nie możesz ich odsprzedać innej osobie
Wypowiedzenia

Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska stara się zapewnić wszystkim swoim klientom pozytywne doświadczenia. Jeśli nie zastosujesz się do warunków tego Regulaminu lub podejrzewamy, że ma to miejsce, możemy, według własnego uznania:
(a) ograniczyć, zawiesić lub zakończyć Twój dostęp do produktów i/lub uczestnictwa w programie bez refundacji; i/lub
(b) wypowiedzieć niniejszą umowę.

Twoje obowiązki wobec Momentum Coaching – Małgorzata Żukowskana mocy niniejszej Umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu z jakiegokolwiek powodu pozostają te same

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz do nakładania nowych lub dodatkowych warunków na dostęp i korzystanie z Produktów w każdej chwili. Takie modyfikacje i dodatkowe warunki są skuteczne natychmiast i włączone do niniejszej Umowy. Dalsze korzystanie z Produktów zostanie uznane za jego akceptację. Szczegóły tych zmian mogą być umieszczone w miejscu dostępnym dla Ciebie na stronie internetowej należącej do Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska lub mogą być zgłaszane e-mailem lub pocztą. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym działem prawnym bezpośrednio: legal@prosperujjakocoach.pl

Całość umowy
Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, zasady i warunki, wyrażone lub domniemane, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami
Zgodność z prawem
Strony będą postępowały zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami wykonywania tej umowy. Ilekroć istnieje konflikt między którymkolwiek z postanowień niniejszej Umowy a obowiązującym prawem, rozstrzygające będą przepisy prawa.
Załącznik – wzór
Załącznik do Regulaminu - Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska

ul. Świętojańska 18/1 lok. 5

15-277 Białystok

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………………………………….. dotyczącej zakupu produktu/usługi.

 

 

                                                                                                                                            podpis Konsumenta

Załącznik do Regulaminu - Formularz Reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

ADRESAT:

Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska

ul. Świętojańska 18/1 lok. 5
15-277 Białystok

ul. Świętojańska 18/1 lok. 5

15-277 Białys

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Produkt: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Zapłacona cena: …………………………………………………………………………………………………………..

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………………..

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………….. …………………………………..

data wypełnienia podpis

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu Małgorzata Żukowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Momentum Coaching – Małgorzata Żukowska, pod adresem: Świętojańska 18/1 l 5, 15-277 Białystok NIP 542 314 01 36, REGON 200401773. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem margaret@prosperujjakocoach.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.