Regulamin uczestnictwa

SEMINARIUM PROSPERUJ JAKO COACH!

Regulamin udziału w Seminarium

1. W Seminarium mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

2. Udział w Seminarium jest płatny – koszt udziału podany jest na stronie internetowej www.ProsperujJakoCoach.pl

3. Zapisy na Seminarium odbywają się za pośrednictwem strony www.ProsperujJako Coach.pl

4. Ilość uczestników na Seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Dokonanie opłaty w wyznaczonym czasie jest gwarancją rezerwacji miejsca w Seminarium. Dodatkowe potwierdzenie rezerwacji miejsca zostanie wysłane e-mailem na kilka dni przed terminem Seminarium.

6. W ramach Seminarium Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Zapewniony zostanie serwis kawowy. Obiad jest realizowany we własnym zakresie przez każdego Uczestnika. Lokalizacje punktów gastronomicznych w okolicy miejsca Seminarium zostaną zakomunikowane.

7. Seminarium odbędzie się w Warszawie, alJerozolimskich 148, Lingwistyczna Szkoła Wyższa.

8. Zapisując się na Seminarium, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na bycie fotografowanym podczas Seminarium. Uczestnik uprawnia Momentum Coaching s.c. do korzystania ze swojego wizerunku dla celów promocyjnych związanych z działalnością gospodarczą Momentum Coaching s.c. Taką zgodę uczestnik może odwołać w każdej chwili, w tym również podczas trwania Seminarium.

9. Zgoda wyrażona powyżej pozwala również, aby wizerunek oraz wypowiedzi zostały wykorzystane przez Momentum Coaching s.c. nieodpłatnie. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji.

10. Momentum Coaching s.c. zastrzega sobie prawo do zmian programu, terminu i miejsca lub odwołania Seminarium z przyczyn od siebie niezależnych. W tej sytuacji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane Seminarium.

11. W wypadku rezygnacji z udziału w Seminarium, wniesiona opłata nie jest zwracana.

12. Zgłoszenie udziału w Seminarium jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

13. Pytania dotyczące Seminarium prosimy kierować na adres e-mail:  margaret@prosperujjakocoach.pl.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Seminarium przez Momentum Coaching s.c. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.